موزه فرهنگ

نادر پیری اردکانی متولد 1349 لسانس زبان و ادبیات فارسی پژوهش گر حوزه ی تاریخ و مردم شناسی اردکان
آثار وی کتاب های : پله ی هشتم ، اسناد قنوات اردکان ، به زلالی چشمه (اسناد و مکتوبات اردکان) و عکاسی کتاب پرده خوانی حماسه ی کربلا