پرسنل کانون

رئیس کانون:  جناب آقای محمد علی کاظم پور


 
سخن ریاست:
کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی (ره) با اهداف اعتلاء و غنی سازی اوقات فراغت با اتکاء بر اصل دانش آموز محوری و دانش یاوری برنامه های متنوع و متعددی در عرصه های فرهنگی ، هنری ، مذهبی ، ادبی ، اردوها ، جوانه ها و ... در طول سال  تحصیلی و تابستان اجراء می نماید.معاون مالی:  آقای علی هاتفی


مربی و مسئول کامپیوتر و سایت: آقای محمد رضا ابراهیمیکارشناس طرح و برنامه:زهرارشیدنسب


مسئول فرهنگی و انجمن ها:حمزه شاکرمربیان :
  • آقای علی جعفری
  • آقای محمدرضا فداکار
  • زهرا رشید نسب