برگزاري جشنها

برگزاری جشن تکلیف ، جشن الفبا ، جشن فارغ تحصیلی ، جشن میلاد ائمه و ... بخشی از پرونده درخشان این مرکز در برپایی جشن ها می باشد.
کانون امام خمینی (ره) اردکان همیشه سعی دارد تا قبل از برگزاری جشن با برنامه ریزی دقیق و جلسات متوالی بهترین و جدیدترین برنامه را برای مدعوین نمایش دهد از جمله ی این جشن ها می توان   جشن تکلیف دانش آموزان پسر  شهرستان در اردیبهشت 93 و دعوت از آقای مهدی قانع و گروه هنرمندشان در این جشن را نام برد .